SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

New Warsaw na razie ze styropianu. Jest model w skali 1:1

Strona główna Nieruchomości New Warsaw na razie ze styropianu. Jest model w skali 1:1

New War­saw bę­dzie można oglą­dać w Sky Tower do 17 wrze­śnia. Model New War­saw, pre­zen­to­wa­ny w skali 1:1, wy­ko­na­no z włók­na szkla­ne­go. Pro­jekt zo­stał wy­po­sa­żo­ny w ory­gi­nal­ne de­ta­le, m.​in. koła o roz­mia­rze 22 cali, re­flek­to­ry w tech­no­lo­gii LED, sta­lo­wy grill i koń­ców­ki wy­de­chu.

Rów­no­le­gle po­wsta­je jeż­dżą­cy model New War­saw. Sa­mo­chód jest bu­do­wa­ny na bazie BMW M5, w opar­ciu o naj­wyż­szej klasy ma­te­ria­ły. W kla­sycz­nej bryle sa­mo­cho­du zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne ele­men­ty wy­pro­du­ko­wa­ne za po­mo­cą no­wo­cze­snych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, m.​in. dru­kar­ki 3D.

Nad­wo­zie New War­saw bę­dzie wy­ko­na­ne ręcz­nie, z uży­ciem ke­vla­ru i włók­na wę­glo­we­go. Sa­mo­chód zo­sta­nie wy­po­sa­żo­ny w sil­nik o mocy ponad 600 koni me­cha­nicz­nych oraz mak­sy­mal­nie od­cią­żo­ny. Jego waga nie prze­kro­czy 2000 kg. Obec­nie wy­ko­na­no 70 proc. po­jaz­du, a już wkrót­ce roz­pocz­ną się pierw­sze testy dro­go­we w ka­mu­fla­żu. Sa­mo­chód budzi za­in­te­re­so­wa­nie w kraju i na świe­cie, bo już spły­wa­ją pierw­sze za­mó­wie­nia – nie tylko z Pol­ski!

– Ini­cja­ty­wą prze­wod­nią pro­jek­tu New War­saw jest po­łą­cze­nie in­no­wa­cyj­no­ści po­jaz­du na miarę XXI w. z re­tro­de­si­gnem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla jej kul­to­wej po­przed­nicz­ki. Sa­mo­chód swoim wy­glą­dem, wy­po­sa­że­niem i wy­ko­na­niem prze­wyż­szy luk­su­so­we marki aut z ca­łe­go świa­ta – mówi Mi­chał Ko­zio­łek, twór­ca i pro­jek­tant New War­saw.

Sa­mo­chód po­wsta­je w ra­mach ini­cja­ty­wy New War­saw i firmy Abo­ut-S. Ze­spół pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów mo­de­lu two­rzą: Mi­chał Ko­zio­łek, Mi­chał Pu­chal­ski, Adam Mally, Łu­kasz My­szyń­ski, Dawid Ozga, Jacek Śnia­dec­ki, Jacek Bo­dzio­ny i Zbi­gniew Że­la­zny. W re­ali­za­cję ich po­my­słu za­an­ga­żo­wa­ły się pol­skie firmy, wspie­ra­jąc przed­się­wzię­cie re­kla­mą, fi­nan­so­wo, w for­mie prze­ka­za­nych czę­ści, a także po­przez pomoc przy wy­ko­na­niu po­szcze­gól­nych ele­men­tów po­jaz­du. Spon­so­rem głów­nym New War­saw jest Getin Bank.

Poprzedni artykułZłota 44 tylko dla koneserów?
Następny artykułWarszawa według Artura

Wiadomości

Nobu hotel warsaw przywitał pierwszych gości

Już dzisiaj ruszył pierwszy hotel marki Nobu, założonej przez genialnego szefa kuchni Nobu Matsuhisę, aktora Roberta...

Zielona wiata przystankowa na Żoliborzu

Na Żoliborzu pojawiła się pierwsza wiata z dachem pokrytym zielenią. Ekologiczne rozwiązanie można zobaczyć na przystanku ks. Popiełuszki 05, przy ul...

Pomnik „Agatona” odsłonięty

Prezydent m.st. Warszawy wraz z przedstawicielami powstańców i władz odsłonił pomnik kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona”. To część obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania...

Powstanie Izba Pamięci na Cmentarzu Powstańców na Woli

W Parku Powstańców Warszawy na Woli posadzono drzewo pamięci. W tym miejscu przy Cmentarzu Powstańców powstanie Izba Pamięci, poświęcona wszystkim...

Godzina „W” i inne uroczystości 76. rocznicy Powstania

W sobotę, 1 sierpnia, w Godzinę „W”, o 17.00, oddamy hołd Powstańcom Warszawskim pod pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na...

Powstańcza Kotwica na Intraco – PHN upamiętnia Powstanie Warszawskie

1 sierpnia na elewacji należącego do Grupy Kapitałowej PHN budynku Intraco pojawi się Powstańcza Kotwica – znak Polski Walczącej....

Polecane

Rozpoczyna się Lato Konesera. Kilkaset wydarzeń w centrum kulturalno-rozrywkowym stołecznej Pragi

Już w 1 lipca w Centrum Praskim Koneser rozpoczyna się wakacyjny cykl wydarzeń pod hasłem Lato Konesera. Od początku lipca do...

Teatr Polonia i Och-Teatr zagrają w lato plenerowe spektakle w Centrum Praskim Koneser

Centrum kulturalno-rozrywkowe na warszawskiej Pradze zapowiada plenerowe spektakle Teatru Polonia i Och-Teatru podczas Lata Konesera. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny,...

Innowacyjne udogodnienia w Tulipan House

Zaprojektowane na nowo lobby biurowca Tulipan House to nie tylko ekologiczny design, ale też przestrzeń, która na każdym kroku podkreśla dumę...

Warszawski rynek mieszkaniowy 2019

W 2019 roku w Warszawie przekroczono mieszkaniowy Rubikon. Na rynku pierwotnym średnia cena sprzedaży metra kwadratowego, na koniec pierwszej połowy roku, przekroczyła 9 tysięcy...

Noc Wieżowców 2018

Po przerwie wracamy do Was z trzecią edycją Nocy Wieżowców. zdjęcia: Kuba Jurkowski Wejściówki na Wydarzenie są imienne i nie istnieje możliwość zmiany danych na...

Rondo ONZ jeszcze wystrzeli w górę!

BY <!-- &amp;amp;amp;amp;lt;iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N25V7L" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;amp;gt; Rondo...