SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

New Warsaw na razie ze styropianu. Jest model w skali 1:1

Strona główna Nieruchomości New Warsaw na razie ze styropianu. Jest model w skali 1:1

New War­saw bę­dzie można oglą­dać w Sky Tower do 17 wrze­śnia. Model New War­saw, pre­zen­to­wa­ny w skali 1:1, wy­ko­na­no z włók­na szkla­ne­go. Pro­jekt zo­stał wy­po­sa­żo­ny w ory­gi­nal­ne de­ta­le, m.​in. koła o roz­mia­rze 22 cali, re­flek­to­ry w tech­no­lo­gii LED, sta­lo­wy grill i koń­ców­ki wy­de­chu.

Rów­no­le­gle po­wsta­je jeż­dżą­cy model New War­saw. Sa­mo­chód jest bu­do­wa­ny na bazie BMW M5, w opar­ciu o naj­wyż­szej klasy ma­te­ria­ły. W kla­sycz­nej bryle sa­mo­cho­du zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne ele­men­ty wy­pro­du­ko­wa­ne za po­mo­cą no­wo­cze­snych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, m.​in. dru­kar­ki 3D.

Nad­wo­zie New War­saw bę­dzie wy­ko­na­ne ręcz­nie, z uży­ciem ke­vla­ru i włók­na wę­glo­we­go. Sa­mo­chód zo­sta­nie wy­po­sa­żo­ny w sil­nik o mocy ponad 600 koni me­cha­nicz­nych oraz mak­sy­mal­nie od­cią­żo­ny. Jego waga nie prze­kro­czy 2000 kg. Obec­nie wy­ko­na­no 70 proc. po­jaz­du, a już wkrót­ce roz­pocz­ną się pierw­sze testy dro­go­we w ka­mu­fla­żu. Sa­mo­chód budzi za­in­te­re­so­wa­nie w kraju i na świe­cie, bo już spły­wa­ją pierw­sze za­mó­wie­nia – nie tylko z Pol­ski!

– Ini­cja­ty­wą prze­wod­nią pro­jek­tu New War­saw jest po­łą­cze­nie in­no­wa­cyj­no­ści po­jaz­du na miarę XXI w. z re­tro­de­si­gnem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla jej kul­to­wej po­przed­nicz­ki. Sa­mo­chód swoim wy­glą­dem, wy­po­sa­że­niem i wy­ko­na­niem prze­wyż­szy luk­su­so­we marki aut z ca­łe­go świa­ta – mówi Mi­chał Ko­zio­łek, twór­ca i pro­jek­tant New War­saw.

Sa­mo­chód po­wsta­je w ra­mach ini­cja­ty­wy New War­saw i firmy Abo­ut-S. Ze­spół pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów mo­de­lu two­rzą: Mi­chał Ko­zio­łek, Mi­chał Pu­chal­ski, Adam Mally, Łu­kasz My­szyń­ski, Dawid Ozga, Jacek Śnia­dec­ki, Jacek Bo­dzio­ny i Zbi­gniew Że­la­zny. W re­ali­za­cję ich po­my­słu za­an­ga­żo­wa­ły się pol­skie firmy, wspie­ra­jąc przed­się­wzię­cie re­kla­mą, fi­nan­so­wo, w for­mie prze­ka­za­nych czę­ści, a także po­przez pomoc przy wy­ko­na­niu po­szcze­gól­nych ele­men­tów po­jaz­du. Spon­so­rem głów­nym New War­saw jest Getin Bank.

Poprzedni artykułZłota 44 tylko dla koneserów?
Następny artykułWarszawa według Artura

Wiadomości

BETONOWE SŁUPY LATARNI ZOSTANĄ ZASTĄPIONE STALOWYMI

Do końca 2022 r. na podległych nam ulicach nie tylko ZDM wymieni oprawy oświetleniowe. Większość starych betonowych latarni zastąpią nowoczesne...

Warszawiacy chcą zielonej Marszałkowskiej i chcą żyć bez smogu.

Od marca 2021 r. redakcje lokalne „Gazety Wyborczej” wraz z czytelnikami szukały 7 wyzwań dla każdego miasta i 7 dla każdego regionu...

Dużo zieleni i rekreacja. Powstaje park nad kanałem Żerańskim

Na zachodnim nabrzeżu Kanału Żerańskiego powstanie nowy park. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy właśnie podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozpoczęła się modernizacja Placu Unii

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz z założonym harmonogramem ruszyła przebudowa poziomu +1 w warszawskim Placu Unii, który zostanie...

FUTUWAWA. Zagłosuj na najlepszy projekt

Blisko 250 projektów – tyle prac wpłynęło w ramach konkursu FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? Wizje uczestników są bardzo różnorodne. Teraz...

Tajemnicza konstrukcja wylądowała na Bulwarach Wiślanych

Obok warszawskiej Syrenki stanęła Kapsuła czasu, do której można wrzucić wizję przyszłości miasta za 100 lat. Artystyczne, plastyczne i multimedialne wyobrażenia...

Polecane

10 000 metrów nad Rondem Daszyńskiego. Zapraszamy w podróż windami KONE.

Wczorajsza informacja o wniosku dotyczącym zmiany nazwy Ronda Daszyńskiego była primaaprilisowym żartem. Prawdą jest natomiast, że okolica ronda zmieniła...

Plac Konesera w wiosennej odsłonie. Dziesiątki kolorowych lampionów rozświetlają Pragę-Północ

Wraz z końcem zimy na warszawskim placu Konesera pojawiło się kilkadziesiąt kolorowych lampionów w kształcie tulipanów i motyli. Instalacja autorstwa Jarosława...

Hyundai Ioniq 5 – innowacja w każdym calu

Po niedawnym spektakularnym lądowaniu łazika Perseverance przyszedł czas na premierę równie spektakularnego modelu Hyundaia Ioniq 5. Obydwa wydarzenia otwierają nową przyszłość,...

Zimowe szaleństwo na Pradze. Piruet zaprasza na lodowisko do Konesera

W świątecznej scenerii Placu Konesera pojawiło się lodowisko na świeżym powietrzu, które będzie otwarte aż do końca lutego. Podczas  przerwy świątecznej...

Wydruki zdjęć Warszawy

Przez lata fotografowaliśmy rosnącą panoramę Warszawy. Zebraliśmy pokaźną kolekcję fotografii stolicy, a teraz chcielibyśmy zaoferować najlepsze zdjęcia w postaci wydruków...

Rozpoczyna się Artystyczna Jesień w praskim Koneserze. Kilkaset wydarzeń dla dzieci i dorosłych.

Przed nami Artystyczna Jesień w Centrum Praskim Koneser, podczas której można będzie bezpłatnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach. Do końca roku na...