REDAKCJA

REKLAMA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PATODEWELOPERKA: Inwestycja przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie

Strona główna Nieruchomości Mieszkania PATODEWELOPERKA: Inwestycja przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie

Nawiązując do informacji pojawiających się w mediach, dotyczących inwestycji przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie, uprzejmie informujemy, że obie decyzje odmowne wydane przez Prezydenta M. St. Warszawy nie kwestionowały odległości projektowanego budynku, jak i samych balkonów od granicy działki sąsiedniej. Należy podkreślić, że Wojewoda Mazowiecki, jako organ II instancji, po wnikliwej analizie dokumentacji sprawy, w postępowaniu odwoławczym dotyczącym pierwszej decyzji odmownej,  stwierdził, że nie odpowiadała ona prawu. Wskazał m.in., że w dokumentacji projektowej występuje szereg nieprawidłowości, o które organ I instancji, tj. Prezydent M. St. Warszawy powinien wezwać w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.czytamy w oświadczeniu Wojewody Mazowieckiego.

Na wstępie wskazać należy, że organy architektoniczno-budowlane dokonują sprawdzeń projektu budowlanego wyłącznie w ramach przysługujących im kompetencji wynikających z ustawy Prawo budowlane, natomiast, zgodnie m.in. z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. VII SA/Wa 113/16, odpowiedzialność projektanta stanowi gwarancję dla inwestora, ale i dla organu, że projekt jest opracowany zgodnie z przepisami, co zwalnia organy administracji architektoniczno-budowlanej ze szczegółowego badania projektu poza przypadkami opisanymi w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. Przypomnieć należy, że w pierwotnym brzmieniu art. 35 ust. 2 Prawa budowlanego upoważniał organ do badania zgodności projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami w zakresie określonym w art. 5 Prawa budowlanego. Przepis ten został jednak uchylony ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła zasadę wyłącznej odpowiedzialności za projekt architektoniczno budowlany projektanta oraz osoby sprawdzającej projekt (art. 20 ustawy).

Zatem w świetle powyższego, powodem wydania decyzji odmownej może być wyłącznie naruszenie przepisów prawa, które należą do sprawdzeń organów administracji architektoniczno-budowlanej. Za całość projektu budowlanego odpowiada projektant sporządzający projekt, w tym jego koncepcję.

Decyzją z 12 lipca 2017 r. Prezydent m. st. Warszawy odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie. Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, Wojewoda Mazowiecki decyzją z 5 września 2017 r. uchylił ww. decyzję Prezydenta m. st. Warszawy i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Prezydent M. St. Warszawy stwierdził m.in. niezgodność wniosku inwestora z decyzją o warunkach zabudowy w zakresie obszaru zabudowy. Wojewoda Mazowiecki uznał, że organ I instancji nie powinien odmówić wydania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, ponieważ zgodnie z prawem inwestor mógł złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w mniejszym obszarze niż wyznaczony w decyzji pod warunkiem, że zachowa odpowiednie wskaźniki.

Ponadto Wojewoda Mazowiecki dokonując pogłębionej analizy projektu stwierdził szereg innych nieprawidłowości, o które Prezydent M. St. Warszawy, jako organ I instancji, ponowienie prowadząc postępowanie powinien wezwać inwestora do wyjaśnienia.

Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na mapie celów projektowych, która powinna być opatrzona odpowiednią klauzulą, braku analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych, która jest wymaganym elementem projektu budowlanego, braku prawidłowo wskazanego obszaru oddziaływania inwestycji (m.in. nie wskazano ile stopni spadku ma zaprojektowany dach, czy podano błędne informacje dotyczące ilości mieszkań i ilości miejsc parkingowych), braku prawidłowo poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji o warunkach zabudowy (w aktach sprawy brakowało oryginału decyzji Prezydenta M. St. Warszawy o warunkach zabudowy z 15 marca 2012 r., która stanowi kluczowy dokument dla ww. decyzji).

Następnie Prezydent m. st. Warszawy, decyzją z 26 stycznia 2018 r. ponownie odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Inwestorowi pozwolenia na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

Inwestor oraz inne strony postępowania złożyli odwołanie od powyższej decyzji, zachowując ustawowy termin.

Należy podkreślić, że Prezydent M. St. Warszawy w swojej decyzji z 26 stycznia 2018 r. nie wyjaśnił wyczerpująco na czym oparł swoje stanowisko i dlaczego nie uznał argumentów Skarżących za słuszne oraz nie odniósł się do stanowiska przedstawionego przez Wojewodę Mazowieckiego w decyzji z 5 września 2017 r, w związku z powyższym, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, decyzją z 16 kwietnia 2018 r., Wojewoda Mazowiecki ponownie stwierdził, że ww. decyzja nie odpowiada prawu i uchylił w całości decyzję Prezydenta M. St. Warszawy z 26 stycznia 2018 r i zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

Należy podkreślić, że w ocenie organu odwoławczego, Inwestor spełnił wszelkie wymogi formalne, tj. złożył wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oświadczenie o posiadanym prawie  do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz przedłożył 4 egzemplarze projektu budowlanego. Natomiast, po dokonanej przez Wojewodę Mazowieckiego analizie dokumentacji projektowej, stwierdzić należy, że spełnia ona wymogi prawa określone art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego.

Zatem stosownie do treści art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego: „w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę”. W konsekwencji koniecznym było uchylenie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy.

Na koniec dodać należy, że zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obwiązującym ówcześnie jak i obecnie, odległość projektowanych balkonów do granicy działki wynosi min. 1,5 m.

Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku.

Wiadomości

Pętle zakwitną letnimi kwiatami

11 tys. roślin ozdobi pętle komunikacji miejskiej. Obok znanych i lubianych pelargonii, begonii i gaur, w tym...

Książka Katarzyny Kubisiowskiej “Się żyje. Kora. Biografia” spotkanie z autorką w Nowym Teatrze

Już dziś spotkanie z Katarzyną Kubisiowską autorką książki „Się żyje. Kora. Biografia” . Promocja książki odbędzie się w Teatrze...

15 Bieg Ursynowa już za nami

W 15. Biegu Ursynowa udział wzięło prawie 2 tysiące biegaczy, którzy w słoneczne niedzielne przedpołudnie, 4 czerwca, pokonali 5-kilometrową trasę...

Skuteczne strategie pozycjonowania, które podniosą rangę Twojej strony internetowej w okolicy

W dzisiejszych czasach większość firm posiada swoją stronę internetową. Jednakże, aby przyciągnąć do niej klientów, nie wystarczy jedynie...

Poznaliśmy założenia projektu nowego Studium Warszawy!

Jaka będzie Warszawa w przyszłości? Zielona, zdrowa i bezpieczna. Wygodna – wszędzie będzie blisko. Prezydent Rafał Trzaskowski po raz pierwszy zaprezentował...

Glovo wynajęło ponad 2,000 mkw. w budynku Q22

Zespół Reprezentacji Najemcy JLL doradzał najszybciej rozwijającej się platformie dostawczej w Polsce w pozyskaniu całego piętra...

Polecane

15 Bieg Ursynowa już za nami

W 15. Biegu Ursynowa udział wzięło prawie 2 tysiące biegaczy, którzy w słoneczne niedzielne przedpołudnie, 4 czerwca, pokonali 5-kilometrową trasę...

Nowy adres na mapie nieruchomości premium – Rezydencja Zegrze

Nowoczesne mieszkania z panoramicznymi oknami, przez które widać uspakajający błękit wody. Bliskość miasta, a jednocześnie bliskość natury, miejsce, w którym możesz realizować...

Rozkładam Warszawę na czynniki pierwsze! Odkrywamy miasto z nowym smartfonem OPPO. #rozkładam

Marka OPPO rzuciła nam wyzwanie: wyjście na miasto z jej najnowszym składanym smartfonem – OPPO Find N2 Flip. Wszystko po to,...

15. Bieg Ursynowa – coraz bliżej

15. Bieg Ursynowa „Yes, I KEN” zbliża się wielkimi krokami. Na liście startowej już prawie 2000 biegaczy. Przypominamy, że zapisy...

Znamy program Międzynardowych Targów Książki. Za dwa tygodnie wielka uczta dla czytelników!

Miliony mostów – literacki program Ukrainy Gościa Honorowego Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2023.

Koniec betonozy i samochodozy na placu Defilad! Zobacz wywiad na Youtubie!

Pod koniec wakacji ruszy przebudowa placu Defilad, który zmieni się w plac Centralny, czyli serce Nowego Centrum Warszawy. Jak będzie wyglądać to...