REDAKCJA

REKLAMA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Powołanie Rady Odbudowy Pałacu Saskiego

Strona główna Nieruchomości Biura Powołanie Rady Odbudowy Pałacu Saskiego

9 września 2022 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powoła członków Rady Odbudowy Pałacu Saskiego, następnie odbyła się pierwsze posiedzenie organu. Uroczystość powołania miała miejsce w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, co symbolicznie nawiązuje do historii odbudowy siedziby królewskiej po zniszczeniach wojennych.

Zgodnie z Ustawą o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, Rada Odbudowy jest organem opiniodawczo-doradczym, który będzie działać przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Do jej zadań należy opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji czy projektu budowlanego odbudowy pod kątem odtworzenia historycznego układu urbanistycznego i architektonicznego. Rada może także wydawać opinie dotyczące innych kwestii inwestycyjnych przedstawionych jej przez ministra. Decyzje rady podejmowane są zwykłą większością głosów, a jej członkowie pełnią swoją funkcję społecznie.

Grono opiniotwórczego organu składać się będzie ze specjalistów wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach związanych z architekturą, urbanistyką, procesami inwestycyjnymi, historią czy ochroną zabytków. Zgodnie z ustawą, po jednym kandydacie na członka zgłasza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Prezydent m.st. Warszawy, Generalny Konserwator Zabytków i Rada m.st. Warszawy, zaś Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłasza dwóch kandydatów na członków. Funkcję przewodniczącego rady pełni Generalny Konserwator Zabytków.

Wiceminister podkreślił także, że w procesie projektowania i odbudowy szczególną rolę będzie miała zachowana dokumentacja, materiały archiwalne, m.in. szczegółowa inwentaryzacja Pałacu z lat międzywojennych, dokumentacja kartograficzna i architektoniczna, liczne zdjęcia oraz filmy. Przekazał również, że w trakcie dyskusji środowiskowych dotyczących odbudowy Pałacu Saskiego zwrócono uwagę na potrzebę dialogu wszystkich podmiotów zaangażowanych w ideę restytucji Pałacu oraz partycypacyjnego udziału mieszkańców Warszawy w tym przedsięwzięciu, a także budowanie świadomości społecznej i tożsamości miejsca.

Powołana dziś Rada Odbudowy, składająca się z 11 członków, której przewodniczyć będzie Generalny Konserwator Zabytków, a której skład stanowią osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w zakresie procesów inwestycyjnych, architektury, urbanistyki, historii lub ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, będzie w pewnym sensie głosem społeczeństwa, dialogu różnych środowisk. Serdecznie dziękuję członkom Rady za przyjęcie nominacji, za odwagę w podjęciu tak ważnej, odpowiedzialnej funkcji. Naszym zadaniem jest pamiętać i tę pamięć właśnie przez odtworzenie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie przekazać naszym dzieciom, kolejnym pokoleniom – podsumował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.

Rada Odbudowy Pałacu Saskiego będzie czuwała nad przebiegiem inwestycji. Kandydatów do Rady zgłosili: Prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister obrony narodowej, prezydent m.st. Warszawy, Generalny Konserwator Zabytków oraz Rada m.st. Warszawy.

W skład Rady weszli przedstawiciele świata kultury, historycy, osoby z związane z zarządzaniem nieruchomościami, prawnicy oraz inni specjaliści.

Rada Odbudowy Pałacu Saskiego

 • dr Jarosław Sellin – Przewodniczący Rady Odbudowy

Generalny konserwator zabytków, dr nauk humanistycznych w zakresie historii. W latach 1982-88 studiował na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach pracował jako nauczyciel w V LO w Gdańsku, a następnie, w latach 1989-93, jako nauczyciel akademicki w swojej Alma Mater, specjalizując się w historii nowożytnej XVI-XVIII wieku. Prowadził również zajęcia z historii sztuki. Od 1983 r. związany z opozycją antykomunistyczną. Wziął udział w obradach „okrągłego stołu” (luty-kwiecień 1989) w tzw. podstoliku młodzieżowym. W tym samym roku zatrudnił się też jako urzędnik działu szkoleń związkowych w Komisji Krajowej „Solidarności”, będąc też formalnym członkiem związku. Od roku 1990 pracował jako dziennikarz w tygodniku „Młoda Polska”, a później w TVP i Telewizji Polsat. W 1998 r. objął funkcję rzecznika prasowego rządu. W latach 1999-2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie wyborów prezydenckich w 2015 r. pełnił funkcję wiceszefa sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od stycznia 2022 r. pełni funkcję generalnego konserwatora zabytków.

 • dr Izabela Bogucka (kandydatka Prezydenta RP)

Zastępca Dyrektora Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie wcześniej ukończyła także Program Rozwoju i Inwestycji w Menedżera. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Ukończyła prestiżowy Program Argo – Top Public Executive organizowany przez IESE Business School University of Navarra w Barcelonie we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Swoje zainteresowania w dziedzinie prawa koncentruje w szczególności wokół tematyki dotyczącej administracji publicznej w sensie ustrojowym i funkcjonalnym, organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego. Angażuje się społecznie, podejmując tematykę pamięci narodowej i tradycji polskiego oręża. Od wielu lat jest aktywna w działaniach wspierających restytucję Pałacu Saskiego i przywrócenie przedwojennej zabudowy Placu Marszałka Piłsudskiego.Jest członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (kandydat Generalnego Konserwatora Zabytków)

Historyk, mediewista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. W latach 1993-2001 pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2002 r. został doradcą Prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego oraz szefem zespołu ds. szacowania strat Warszawy i jej mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945. W latach 2008-2012 wykładał na paryskim uniwersytecie Sorbona jako profesor gościnny. W latach 2015-2017 pełnił obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

 • Marlena Happach (kandydatka Prezydenta m.st. Warszawy)

Architekt-urbanistka, w latach 2012-2016 prezes Oddziału Warszawskiego SARP, założycielka i była prezes stowarzyszenia ODBLOKUJ. Od 2016 roku pełni funkcję Architekta Miasta Warszawy, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m. st. Warszawy. W 2016 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za promowanie działań na rzecz poprawy infrastruktury miejskiej oraz za osiągnięcia w upowszechnianiu pamięci o najnowszej historii Polski.

 • dr Michał Laszczkowski (kandydat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Historyk, prawnik, działacz społeczny, menadżer kultury. Od 2022 r. p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Jest założycielem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która w ostatnich latach prowadziła liczne prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w Polsce, na Ukrainie, na Białorusi, na Łotwie, we Francji, w Mołdawii i we Włoszech. W przeszłości pełnił także funkcje rzecznika prasowego Narodowego Centrum Kultury oraz zastępcy dyrektora ds. programowych Instytutu Adama Mickiewicza.

 • Jadwiga Lesisz (kandydatka Prezesa Rady Ministrów)

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem zarządczym w życiu społeczno-gospodarczym zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Pracowała na kierowniczych stanowiskach w obszarze zarządzania nieruchomościami i budownictwa. W strefie publicznej zarządzała m.in. wdrażaniem funduszy z UE w zakresie wsparcia przedsiębiorców ( PARP). Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne, ukończyła także dwuletni program MBA (Master of Business Administration) w Wyższej Szkole Bankowej/Franklin University we Wrocławiu. Jest absolwentką studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studia podyplomowe z dziedziny Zarządzanie na rynku dzieł sztuki. Złożyła egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

 • Ewa Malinowska-Grupińska (kandydatka Rady m.st. Warszawy)

Od 2007 przewodnicząca Rady m. st. Warszawy, wcześniej przewodnicząca Komisji Polityki Rozwoju Gospodarczego Warszawy. Do samorządu trafiła po latach pracy w organizacjach działających na rynku książki (w latach 2003-2006 była prezesem Polskiej Izby Książki). Jest wiceprzewodniczącą Forum Kultury w strukturach EUROCIETIES. Była współinicjatorką reaktywowanej w 2008 roku Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

 • prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (kandydatka Marszałka Senatu)

Historyk sztuki, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Gdańskim i profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuki PAN. Autorka monografii naukowych z zakresu historii sztuki. Specjalizuje się w problemach architektury XIX, XX i XXI wieku przede wszystkim Warszawy, Gdańska, regionu pobrzeża Bałtyku, a także dziejów ochrony zabytków i życia artystycznego. W latach 2012-2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2014–2015 – minister kultury i dziedzictwa narodowego. Członkini m.in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Komitetu Narodowego ICOMOS.

 • Piotr Walkowiak (kandydatMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, wiceprezes Oddziału Warszawskiego SARP w latach 1994-2003, wieloletni sędzia konkursowy Stowarzyszenia. Członek jury wielu prestiżowych konkursów architektonicznych, m.in. ogłoszonego w 1996 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, konkursu na koncepcję ukształtowania przestrzennego polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie, międzynarodowego konkursu na Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli, konkursu na projekt rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego czy konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.

 • dr Michał Wiater (kandydat Ministra Obrony Narodowej)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON. Przewodniczący Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z kultywowaniem polskich tradycji orężnych, upowszechnianiem historii Wojska Polskiego, symboliką wojskową, edukacją obywatelską i ceremoniałem wojskowym.

 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (kandydat Marszałka Sejmu)

Profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN oraz w Katedrze Systemów Politycznych i Administracyjnych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2008 r. prowadzi badania dotyczące Zbrodni Katyńskiej i postaw dziennikarzy w PRL. Autor licznych prac naukowych i popularnonaukowych. W latach 2011-2016 z wyboru Sejmu RP był członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej, a od 15 czerwca 2021 r. pełni funkcję przewodniczącego Kolegium IPN. Członek kilku redakcji czasopism naukowych („Dzieje Najnowsze”, „Przegląd Sejmowy”, „Polska 1944/45 – 1989. Studia i materiały” i „Świat Idei i Polityki”).


Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku. 

Wiadomości

„Zielona granica” i „Kosmici w mojej szkole” premierowo w Multikinie!

22 września w kinach sieci Multikino premierę ma najnowszy film w reżyserii Agnieszki Holland „Zielona granica” oraz...

MOST NA PRAGĘ: PRZEDOSTATNI ELEMENT KONSTRUKCJI ZAMONTOWANY. Otwarcie w 2024 roku.

Wielkimi krokami zbliżamy się do momentu, kiedy nowy most pieszo-rowerowy połączy oba brzegi Wisły. Właśnie zamontowano przedostatni, ważący...

Modern Mokotów w sercu Mordoru

Archicom i Echo Investment rozpoczynają budowę Modern Mokotów w Warszawie. W miejscu zabudowy biurowej powstanie kwartał z budynkami mieszkalnymi, projekt...

45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski już w najbliższą niedzielę!

45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski już w najbliższą niedzielę! Największa impreza biegowa w Polsce - ponad 10 tysięcy biegaczy spotka się pod Pałacem Kultury i...

Dzień bez Samochodu – dniem bezpłatnej komunikacji w Warszawie

W piątek, 22 września – jak co roku w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności – Warszawa zachęca do...

Rada Warszawy uchwaliła plany miejscowe. Jeden z nich uderza w zabytkowe działki na Mokotowie!

Dziś Rada Warszawy w pośpiechu uchwaliła plany miejscowe. Jeden z nich dotyczy zabytkowych ogrodów działkowych ROD Rakowiec, który w wyniku dzisiejszej...

Polecane

Lokalizacja kluczem do sukcesu nowych osiedli domów pod Warszawą

15-minutowe miasta czy 15 minut do miasta? To pytanie klientów poszukujących równowagi pomiędzy życiem w zatłoczonej aglomeracji, a spokojnym podmiejskim charakterem...

#ChodźPoWięcej do Centrum Praskiego Koneser. Nowości dla dużych i małych!

Już niebawem, na przełomie września i października, Centrum Praskie Koneser poszerzy swoją ofertę o dwa wyjątkowe miejsca. Coś dla siebie znajdą nie...

8. Nocny Półmaraton Praski- znamy wyniki!

8. Nocny Półmaraton Praski - Kaczor z rekordem trasy 8. Nocnego Półmaratonu Praskiego, Paszkiewicz pierwsza wśród kobiet. Mateusz Kaczor (RLTL Optima...

Ukraińskie narzędzia w Polsce: Dnipro-M otworzył sklep w Warszawie

Ukraińska marka narzędziowa Dnipro-M ogłosiła otwarcie sklepu dla majsterkowiczów w Warszawie. Producent, który zdobył zaufanie milionów Ukraińców i stał się największą...

Kawa Warszawa i Ja – Konkurs Fotograficzny

Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Warszawskiego maratonu Fotograficznego, wspólnie z organizatorem wydarzenia, siecią kawiarni Green Caffè Nero przygotowaliśmy dla Was...

Plejada najlepszych biegaczy na starcie 8. Półmaratonu Praskiego

8. Nocny Półmaraton Praski wystartuje już 2 września. Impreza tradycyjnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród biegaczy, na...