REDAKCJA

REKLAMA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Park Piłsudskiego zamiast pustego placu [Projekt]

Strona główna Nieruchomości Biura Park Piłsudskiego zamiast pustego placu

Przenikanie się historii, sztuki, literatury, muzyki, filmu, designu, nauki i innowacyjności oraz przyrody, to esencja zamierzenia planowanego do realizacji, w oparciu o przestrzeń Placu Piłsudskiego w Warszawie. Miejsce ma inspirować interakcję osób o różnych zainteresowaniach i motywować do wszechstronnej ciekawości. Planowana inwestycja promuje tworzenie miejskich ekosystemów, w których budynki, zintegrowane z otoczeniem i miastem, przyczyniają się do podniesienia standardu życia wszystkich mieszkańców i aktywnie wspomagają walkę z zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Zamierzenie jest propozycją trwałego uczczenia odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918.

 

Otwartość, manifestowana przez wielość przejść na poziomie terenu, umożliwia elastyczne korzystanie z wielu funkcji zlokalizowanych w kompleksie oraz z otaczających terenów zielonych. Istniejących, jak Ogród Saski oraz tworzonych, jak Park Piłsudskiego. Projekt szanuje historię miejsca, przywołując linie zabudowy i skalę obiektów zburzonych w trakcie II wojny światowej. Podkreśla wyjątkowość Grobu Nieznanego Żołnierza, uzupełniając jego narrację, poprzez stworzenie muzeum opowiadającego o idei pomnika. Wykorzystuje istniejące historyczne piwnice do budowania tożsamości miejsca.

74662447_10220934779388709_8933987585810759680_oZamierzenie nie pozostaje obojętne na zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi. Przewiduje zorganizowanie największego w Europie parkingu dla rowerów, redukuje zjawisko miejskiej wyspy ciepła, zakłada zagospodarowanie całości wody deszczowej i brak konieczności podłączania zespołu do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zintegrowane z przeszkleniami i panelami elewacyjnymi powłoki fotowoltaiczne oraz chodniki przetwarzające kroki na energię elektryczną zredukują zapotrzebowanie projektowanego kompleksu na prąd.

Dojście do Grobu Nieznanego Żołnierza, od strony Krakowskiego Przedmieścia i pomnika Piłsudskiego, zostanie podkreślone za pomocą projektowanej geometrii i zróżnicowania terenu Parku Piłsudskiego. Projekt przewiduje odtworzenie kolumnady Pałacu Saskiego w postaci wizualnego wspomnienia formy historycznej. Celem jest pokazanie historycznej skali i charakteru zniszczonego obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu unikalnej wizualnej wartości GNŻ*.
Dojście do Grobu Nieznanego Żołnierza, od strony Krakowskiego Przedmieścia i pomnika Piłsudskiego, zostanie podkreślone za pomocą projektowanej geometrii i zróżnicowania terenu Parku Piłsudskiego. Projekt przewiduje odtworzenie kolumnady Pałacu Saskiego w postaci wizualnego wspomnienia formy historycznej. Celem jest pokazanie historycznej skali i charakteru zniszczonego obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu unikalnej wizualnej wartości GNŻ*.

 

Wyjątkową przestrzenią ma być również planowane Miejskie Uzdrowisko. Każdy będzie mógł zaczerpnąć powietrzna wolnego od wysokiego stężenia pyłów PM oraz tlenków azotu, a także skorzystać z dobrodziejstwa aroma i helioterapii, wchodząc w interakcję z wystawami zewnętrznymi, zorganizowanymi na Stołecznym Tarasie Sztuki i Rekreacji. Zwężenie jezdni, zmniejszenie promieni skrętu, spowoduje realne ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h, optymalnej, jeśli chodzi o redukcję hałasu transportowego. Suma planowanych działań w znaczący sposób wpłynie na poprawę „klimatu” akustycznego miejsca.

Grób Nieznanego Żołnierza jest flankowany przez Muzeum, które przedstawia ideę i historię powstania monumentu. Oddzielną ekspozycję stanowić będzie syntetyczna opowieść o wszystkich polach bitewnych, wymienionych na tablicach wmurowanych w arkady Grobu Nieznanego Żołnierza.
Grób Nieznanego Żołnierza jest flankowany przez Muzeum, które przedstawia ideę i historię powstania monumentu. Oddzielną ekspozycję stanowić będzie syntetyczna opowieść o wszystkich polach bitewnych, wymienionych na tablicach wmurowanych w arkady Grobu Nieznanego Żołnierza.

 

 

  Założenia ideowe projektu:
 • Podczas zeszłorocznych obchodów stulecia niepodległości Polski udało się zrealizować ciekawe inicjatywy, ale pozostawiają one również niedosyt. Dotyczy on kluczowej kwestii znalezienia angażujących form dla przedstawienia historii naszego kraju, co przekłada się także na skuteczność zabiegania na arenie międzynarodowej o sprawy istotne dla Polski dzisiaj. Nie udało się również zbudować mocnego komunikatu o tym, jak wiele Polska ma do zaoferowania Europie i światu (także dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu i kulturowemu oraz tradycji) w dziedzinach ukierunkowanych na przyszłość — kulturze, edukacji i nauce.
 • Dbanie o pamięć i tradycję oraz opowiadanie o własnej historii jest absolutnie podstawową potrzebą dojrzałych społeczeństw. Ten obszar był w Polsce przez wiele lat zaniedbywany, a czasem wręcz można było odnieść wrażenie, że Polacy sami o swojej historii nie chcą mówić. Ten stan rzeczy powoli ulega zmianie.
 • Narracji wokół tak ważnego święta, jak stulecie odzyskania niepodległości nie można jednak budować bez pokazania osi przeszłość — przyszłość. Zabrakło inicjatyw o prawdziwie strategicznym charakterze, które służyłyby nie tylko „doganianiu świata”, ale i zakładałyby podjęcie wyzwań odpowiadających rzeczywistemu potencjałowi naszego kraju — obecnemu i temu, jaki możemy mieć za dekady. Przykładem takiego działania i budowania wokół niego angażującej świat narracji może być prezent, którzy sami dla siebie przygotowali Finowie. Na rocznicę stulecia uzyskania niepodległości w Helsinkach zbudowali nowoczesną bibliotekę (wykorzystanie i ekspozycja dorobku kulturowego w innowacyjnej formie, ale i stworzenie platformy do kreowania wizji dotyczących przyszłości), czy zainicjowali międzynarodowy kongres poświęcony innowacyjnej edukacji (odbywający się obecnie corocznie).
 • W naszej narodowej narracji brakuje zwrócenia się w przyszłość, a wraz z wyznaczonym kierunkiem — realnych, długofalowych działań. Choćby ostatnia kampania przed wyborami parlamentarnymi pokazała, jak bardzo jesteśmy skupieni na doraźnych problemach — ważnych, ale w dzisiejszym świecie nie możemy pomijać także perspektywy co najmniej kilku dekad do przodu i tego, co jako naród będziemy w stanie zaproponować światu.
 • rocznica odzyskania niepodległości, a także zbliżające się wybory prezydenckie powinny stanowić przestrzeń dla zainicjowania konstruktywnej i merytorycznej debaty, prowokującej nas do podjęcia realnych działań ukierunkowanych na przyszłości.
 • Jako społeczeństwo i naród nie powinniśmy obawiać się śmiałości w kreowaniu tych wizji, bo ze wszystkich względów mamy ku temu potencjał, aby wyzwania ich realizacji podejmować — i tym bardziej sami nie możemy się w myśleniu ograniczać. Wzorem takich postaw mogą być działania budowniczych odrodzonej Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • Prezentowane założenie jest esencją takiego myślenia. Dotyczy miejsca, które dla Warszawy i Polski ma wielką symbolikę i właśnie dlatego może inspirować do zmiany myślenia, ale i podjęcia realnych działań.
 • Koncepcja jest przy tym apolityczna — nie ma na celu wspierania, faworyzowania, czy piętnowania jakiejkolwiek opcji politycznej. Ma służyć rozpoczęciu dialogu zmierzającego ku stworzeniu — zarówno miasta, jak i dla całego kraju — wyróżniającego się projektu łączącego przeszłość z przyszłością. Stąd funkcje dla proponowanych obiektów zachowują i wzmacniają odniesienia do historii, tradycji i upamiętnienia, ale i uzupełniają ten obszar o ukierunkowanie na przyszłość i zakładają obecność nowoczesnych narzędzi instytucjonalnych, architektonicznych i technologicznych pozwalających tę wizję realizować.
 • Proponowany przez nas pomysł zajmuje się powyższymi zagadnieniami kompleksowo. To kompletna i w pełni możliwa do zrealizowania wizja zagospodarowania jednej z najważniejszych przestrzeni w Polsce, która może stać się nośnikiem dla sposobu myślenia o rozwoju Polski.
 • Plac Piłsudskiego obecnie jest przez większość czasu przestrzenią martwą, wykorzystywaną okazjonalnie. Na co dzień nie jest to miejsce „dla ludzi”, choć pod każdym względem ma potencjał, aby takim się stać. Zamierzenie ma go „oddać ludziom”, przy jednoczesnym zachowaniu, a wręcz wzmocnieniu jego godnego, doniosłego charakteru.
 • Koncepcja celowo odnosi się do długiej perspektywy, aby skłonić do refleksji, co nasze wnuki i prawnuki w efekcie naszych obecnych działań będą w stanie świętować w 2118 roku, podczas dwusetnej rocznicy odzyskania niepodległości.
 • Zarówno pod względem ideowym, jak i rzeczywistej przestrzeni, widzimy potrzebę stworzenia miejsca, które umożliwiłoby myślenie o Polsce i jej rozwoju w perspektywie strategicznej, także, aby zapewnić jej stałą obecność w obecnie podejmowanych działaniach.
 • Podobne inicjatywy dostrzegamy w krajach, które za cel stawiają sobie bycie pionierami w kluczowych z punktu obywatela obszarach — od edukacji i zdrowia, poprzez nowoczesne instytucje publiczne czy ład urbanistyczny. Państwa takie, jak Finlandia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą być przykładami takiego działania. Emirat Dubaju już teraz przygotowuje obchody stulecia swojego istnienia, mimo, że wypadają ona dopiero za ponad 50 lat (w 2071 — stąd nazwa dedykowanej temu celowi przestrzeni, Area 2071).
 • Każda z funkcji instytucji proponowanych w zamierzeniu zakłada otwartość tego miejsca dla każdego (obywatela Polski, mieszkańca Warszawy, gościa zagranicznego), w przeciwieństwie do dyskutowanych wcześniej wizji zlokalizowania tu prestiżowych, ale ciągle mocno niedostępnych urzędów, które niekonieczne w swoim charakterze angażowałyby „zwykłych” mieszkańców i pozwoliły aktywnie z tej przestrzeni korzystać.

1.Proponowane funkcje obecnych i nowych obiektów.

Muzeum Grobu Nieznanego Żołnierza.

Instytucja, która to jedno z absolutnie najważniejszych miejsc polskiej pamięci ożywi i uczyni czytelniejszym, nie tylko dla gości zagranicznych, ale też dla Polaków. Grób jest obecnie identyfikowany jako pomnik, ale dzięki proponowanemu muzeum jego funkcja może zostać rozszerzona o niesienie wiedzy o historycznych wydarzeniach wymienionych na jego tablicach.

Olbrzymim sukcesem ostatnich kilkunastu lat jest doprowadzenie do powstania i budowy niezwykle ważnych muzeów historycznych, których bardzo długo brakowało — Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego (budowa siedziby, która odpowiada zbiorom i randze tej instytucji) oraz Muzeum Piłsudskiego. Placówki te będą jednak mieściły się poza centrum Warszawy (Cytadela) lub poza Warszawą (Sulejówek), więc obiekt muzealny w Parku Piłsudskiego mógłby dodatkowo pełnić rolę „drogowskazu” do tych muzeów.

Przestrzeń Pamięci.

Przestrzeń Pamięci, której celem ma być wzmocnienie przesłania i ekspozycji dwóch obiektów istniejących obecnie na Placu Piłsudskiego — Krzyża Papieskiego i Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej (oba te obiekty, według założenia mają być zlokalizowane w tej przestrzeni). Podobnie jak w przypadku Grobu Nieznanego Żołnierza, zarówno krzyż, jak i pomnik powinny zyskać wzmocniony przekaz dla niesienia uniwersalnych wartości wynikających z wiedzy o papieskich mszach w tym miejscu i historycznych słowach wypowiedzianych przez Jana Pawła II, krzyżach z kwiatów układanych przez ludzi na terenie Placu Piłsudskiego podczas stanu wojennego oraz zjednoczeniu narodu w szacunku, pamięci i trosce po 10 kwietnia 2010 roku.

Nowa Zachęta.

Wpisuje się w światowy trend rozbudowy najważniejszych galerii sztuki współczesnej (na przykład Tate Modern sama w sobie była śmiałym i konstruktywnym sposobem na obchodzenie jubileuszu roku 2000; jej rozbudowa stworzyła przestrzeń dla jeszcze silniejszego łączenia sztuki z innymi dziedzinami).

Rozbudowa Zachęty (Nowa Zachęta), zapewni nowoczesną i elastyczną przestrzeń do realizacji wystaw i wydarzeń artystycznych. Zachęta będzie ważnym ogniwem Projektu Polska 2118, umożliwiającym realizację wielowątkowych programów i działań, gdzie sztuka będzie przenikać się z designem i nauką.
Rozbudowa Zachęty (Nowa Zachęta), zapewni nowoczesną i elastyczną przestrzeń do realizacji wystaw i wydarzeń artystycznych. Zachęta będzie ważnym ogniwem Projektu Polska 2118, umożliwiającym realizację wielowątkowych programów i działań, gdzie sztuka będzie przenikać się z designem i nauką.

Plac Sztuki.

Przestrzeń ogólnodostępna, usytuowana pomiędzy istniejącym budynkiem Zachęty oraz Nową Zachętą. Plac Sztuki jest miejscem, gdzie realizowane będą wystawy zewnętrzne. Eksponaty będą umieszczane na płycie Placu, przewidziano również możliwość podwieszenia dzieł sztuki do zadaszenia/łącznika.

Mediateka XXI wieku.

Instytucja, która jako oddział Biblioteki Narodowej w partnerstwie z Filmoteką Narodową — Instytutem Audiowizualnym skupiłaby się na formach zaznajamiania społeczeństwa z nowoczesnymi sposobami korzystania z rzetelnych treści i wytworów kultury, w zmieniających się i coraz mocniej przenikających się w świecie cyfrowym formatach (książki, filmy, materiały audio).

Muzeum Kryptologii.

Miejsce, które poprzez ekspozycję i działalność edukacyjną nawiąże do sukcesów polskiego wywiadu z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II Wojny Światowej (złamanie kodu Armii Czerwonej oraz Enigmy, zgodnie z przekazami historycznymi, odbywało się w budynku Pałacu Saskiego).

Centrum Matematyki.

Przestrzeń przybliżająca ten najbardziej uniwersalny i obecny we wszystkich dziedzinach język.

Eksploratorium Rzeczywistości Cyfrowej.

Oddział Narodowego Muzeum Techniki zorientowany na przedstawianie współczesnych osiągnięć techniki, ale i przestrzeń dla rozważań o kierunkach jej rozwoju (w tym przestrzenie doświadczalne, warsztatowe).

Przestrzeń Polska 2118.

„Showroom” z cyklicznie zmieniającą się ekspozycją (przykład: Museum Of The Future w Dubaju), aktualizowaną w interdyscyplinarnym procesie nieustającego „prototypowania” tego, jak Polska może znacząco istnieć w świecie (proces z udziałem szeregu partnerów, m.in. Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Sieci Łukasiewicz, Narodowego Centrum Nauki, ale też ośrodków badań i myśli humanistycznej, społecznej etc. — dbając o kompleksowe, interdyscyplinarne  i wykraczające poza silosy podejście, a przy tym angażujące i otwarte na udział obywateli).

EKWI.

Wstępnie określony jako Ekologiczny Komunikacyjny Węzeł Intermodalny, opierał się będzie

o największy w Europie parking dla rowerów, parking dla pojazdów o napędzie elektrycznym oraz dostępność komunikacji miejskiej. Zaplanowano realizację 15.000 miejsc dla rowerów,

z możliwością zwiększenia liczby do 20.000. 570 miejsc parkingowych, przeznaczonych

dla pojazdów o napędzie elektrycznym-wszystkie miejsca wyposażone w stacje przeznaczone

do dwustronnej wymiany energii elektrycznej.

Plac Niepodległości.

Najbardziej doniosła część Parku Piłsudskiego i miejsce prowadzące do Grobu Nieznanego Żołnierza, ustawione w przestrzennej relacji do Arkad Wolności dla wzmocnienia przesłania „nie ma niepodległości bez wolności“ i „mogliśmy utracić niepodległość, ale zawsze byliśmy wolni”.

Arkady Wolności

O charakterze otwartego pasażu, łączące Plac Sztuki z Placem Niepodległości i Ogrodem Saskim. Tworzą ramy dla różnych aktywności podczas gorszej pogody. Występy artystów, spotkania w gronie przyjaciół w ogródkach kawiarnianych i restauracyjnych będą współgrały z ofertą Nowej Zachęty i Mediateki XXI wieku.

Arkady Wolności, pod postacią otwartego pasażu, łączą projektowany Park Piłsudskiego i Plac Sztuki z Ogrodem Saskim. Zapewniają schronienie podczas gorszej pogody, dają cień podczas upałów. Występy artystów, spotkania w gronie przyjaciół w ogródkach kawiarnianych i restauracyjnych, będą współgrały z ofertą Nowej Zachęty i Mediateki XXI wieku.
Arkady Wolności, pod postacią otwartego pasażu, łączą projektowany Park Piłsudskiego i Plac Sztuki z Ogrodem Saskim. Zapewniają schronienie podczas gorszej pogody, dają cień podczas upałów. Występy artystów, spotkania w gronie przyjaciół w ogródkach kawiarnianych i restauracyjnych, będą współgrały z ofertą Nowej Zachęty i Mediateki XXI wieku.

Miejskie Uzdrowisko.

Fragment kompleksu, gdzie dach budynku tworzy zagłębienie, formą przypominające niewielki wąwóz. Specjalnie dobrane rośliny, wsparte naturalnymi filtrami powietrza, zbudowanymi na bazie mchów i glonów, pozwalają stworzyć mikroklimat. Współdziałanie flory i technologii pozwala na oczyszczenie powietrza między innymi z cząstek PM i tlenków azotu. Główny element Miejskiego Uzdrowiska, czyli Biopuryfikator Powietrza, to kontynuacja i rozwinięcie idei Dotleniacza, autorstwa Joanny Rajkowskiej, który stał się symbolem przestrzeni publicznej, poprawiającej jakość życia mieszkańców Warszawy.

Azyl Chłodu.

Plac realizowany w obrysie dawnego dziedzińca pałacu Brühla, gdzie cała infrastruktura będzie koncentrować się na stworzeniu chłodnego, dostępnego dla wszystkich, azylu w lecie. Zbiorniki wodne i mikrofontanny typu „mokra posadzka”, będą schładzać powietrze. Wytwornice tzw. suchej mgły będą wspomagały osiągnięcie celu jakim będzie obniżenie temperatury powietrza o 6-8 st. C.

Plac realizowany w obrysie dawnego dziedzińca pałacu Brühla będzie miejscem, gdzie cała infrastruktura będzie koncentrować się na stworzeniu chłodnego, dostępnego dla wszystkich, azylu w lecie. Zbiorniki wodne i mikro-fontanny typu „mokra posadzka”, będą schładzać powietrze. Wytwornice tzw. suchej mgły będą wspomagały osiągnięcie celu jakim będzie obniżenie temperatury powietrza o 6-8 st. C.
Plac realizowany w obrysie dawnego dziedzińca pałacu Brühla będzie miejscem, gdzie cała infrastruktura będzie koncentrować się na stworzeniu chłodnego, dostępnego dla wszystkich, azylu w lecie. Zbiorniki wodne i mikro-fontanny typu „mokra posadzka”, będą schładzać powietrze. Wytwornice tzw. suchej mgły będą wspomagały osiągnięcie celu jakim będzie obniżenie temperatury powietrza o 6-8 st. C.

Stołeczny Taras Sztuki i Rekreacji będzie przestrzenią przeznaczoną do kontemplowania sztuki i kąpieli słonecznych. Wystawy czasowe, happeningi i wydarzenia kulturalne będą budować charakter miejsca, z którego roztaczać się będzie wyjątkowy widok na Ogród Saski, Miejskie Uzdrowisko i Park Piłsudskiego.

Na parterach obiektów przewidziano zlokalizowanie programu uzupełniającego w tym kawiarnie i restauracje.

 • Odniesienia historyczne.

Projekt zakłada przywołanie linii zabudowy nieistniejącej dziś zabudowy historycznej, Pałacu Saskiego oraz Pałacu Brühla. Rolę współczesnego salonu miejskiego pełnić będzie dziedziniec, łączący Ogród Saski z dojściem od strony Placu Teatralnego. Geometria dziedzińca czerpie z geometrii dziedzińca Pałacu Brühla.

Wysokość nowych budynków wpisywać się będzie w charakter zabudowy Placu Piłsudskiego.  Na podstawie analizy dokumentów historycznych określono granice, których nowy obiekt nie będzie przekraczać. Celem jest takie zbudowanie bryły kompleksu by zobrazować skalę obiektów zburzonych podczas II Wojny Światowej.

Projekt przewiduje zachowanie oryginalnych piwnic, obecnie przysypanych. Piwnice zostaną zagospodarowane na nowo, poprzez umieszczenie w nich, części nowej funkcji. Oprócz zaplanowania nowej funkcji, przewidziano wyeksponowanie unikalnych reliktów przeszłości i ich śladów, w tym fragmentów z XVII, XVIII i XIX wieku.

Zaplanowano pozostawienie arkad Grobu Nieznanego Żołnierza bez zmian. Dojście do GNŻ, od strony  Krakowskiego Przedmieścia i pomnika Piłsudskiego, zostanie podkreślone za pomocą projektowanej geometrii i zróżnicowania terenu Parku Piłsudskiego oraz Placu Niepodległości. Projekt przewiduje odtworzenie kolumnady Pałacu Saskiego w postaci wizualnego wspomnienia formy historycznej. Celem jest pokazanie historycznej skali i charakteru zniszczonego obiektu przy jednoczesnym zachowaniu unikalnej wizualnej wartości GNŻ.

III. Transport przyszłości.

W ciągu ostatnich dwóch lat liczba rowerzystów, przemierzających Warszawę wzrosła o 40%. Szacuje się, że w ten sposób, przemieszcza się dziennie do 75.000 osób. W szybkim tempie rozbudowywana jest w Warszawie sieć ścieżek rowerowych, co zapewne przełoży się na wzrost popularności tego rodzaju transportu. Jesteśmy również świadkami rewolucji w zakresie transportu indywidualnego, gdzie przyszłość jest upatrywana w rozwoju motoryzacji opartej o pojazdy o napędzie elektrycznym i wspólnym korzystaniu z pojazdów. Odpowiedzią na te zmiany, będzie stworzenie, w ramach kompleksu projektowej zabudowy, „Ekologicznego Komunikacyjnego Węzła Intermodalnego”. EKWI opierał się będzie o największy w Europie parking dla rowerów, parking dla pojazdów o napędzie elektrycznym oraz dostępność komunikacji miejskiej.

Dwupoziomowy parking dla rowerów, wyposażony będzie w system parkowania wielopoziomowego w postaci specjalistycznych stojaków samoobsługowych. Parking zapewni miejsce dla 15.000 rowerów, z możliwością zwiększenia liczby do 20.000. W ramach EKWI zlokalizowane będzie największa w Warszawie stacja roweru miejskiego, oferująca rowery indywidualne dla dorosłych, dzieci oraz rowery cargo. Program uzupełni serwis rowerowy, zespół sanitarny z prysznicami, przechowalnia bagażu. Parking dla rowerów będzie dostępny od strony Krakowskiego Przedmieścia za pomocą wjazdu wschodniego oraz z kierunku Królewska/Marszałkowska, od strony zachodniej. Organizacja ruchu na parkingu jest zbudowana w oparciu o jednokierunkowe ścieżki wewnętrzne.

Parking przeznaczony dla pojazdów o napędzie elektrycznym umieszczono w północnej części kompleksu. Przewidziano 570 miejsc parkingowych, w tym wszystkie wyposażone w stacje przeznaczone do dwustronnej wymiany energii elektrycznej. Przewiduje się, że parking będzie częścią systemu współdzielenia pojazdów, powiązanego z komunikacją publiczną (np. jak DriveNow-Dania). Baterie pojazdów będą stanowiły rezerwę energetyczną, pobierając prąd z sieci, gdy ta jest mało obciążona i oddając energię do sieci w sytuacji braków energii. Część EKWI przeznaczona dla pojazdów elektrycznych, obsługiwana będzie za pomocą wjazdu z ulicy Aleksandra Fredry.

Przestrzeń miasta zostaje oddana pieszym. Zamknięcie ulicy Królewskiej umożliwi stworzenie Placu Sztuki pomiędzy Zachęta oraz jej nowym skrzydłem. Przestrzeń Placu Sztuki będzie gościć wystawy zewnętrzne, które będzie można umieszczać na płycie placu lub podwieszać do zadaszenia.
Przestrzeń miasta zostaje oddana pieszym. Zamknięcie ulicy Królewskiej umożliwi stworzenie Placu Sztuki pomiędzy Zachęta oraz jej nowym skrzydłem. Przestrzeń Placu Sztuki będzie gościć wystawy zewnętrzne, które będzie można umieszczać na płycie placu lub podwieszać do zadaszenia.

Fakty:

Wejście do EKWI/metro Świętokrzyska→700 m.

EKWI/przystanki tramwajowe Marszałkowska/Królewska→450 m.

Ruch rowerowy→dziennie przemieszcza się po Warszawie 75 tysięcy rowerzystów, w ciągu dwóch ostatnich lat liczba rowerzystów wzrosła o 40%.

Potencjał wykorzystania→ na kampusie centralnym UW, przy Krakowskim Przedmieściu uczy się

i pracuje 20.000 osób. Łączna liczba studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych UW to 48.100, pracowników to 7.300. Liczba studentów ASP to 1.494 i 62 pracowników. Łącznie, w szerszym kontekście, potencjał w przypadku samych tylko tych dwóch szkół, wynosi blisko 57.000 osób.

Od 15 do 20 tys. rowerów pomieści parking, w ramach którego umieszczona zostanie również największa w Warszawie stacja roweru miejskiego, oferująca rowery indywidualne dla dorosłych i dzieci, tandemy oraz rowery cargo. Obok ulokowany zostanie serwis, manufaktura rzemieślnicza, gdzie będzie można zrealizować marzenia o rowerze budowanym według indywidualnego pomysłu oraz przechowalnia bagażu i zespół sanitarny z prysznicami dla rowerzystów.
Od 15 do 20 tys. rowerów pomieści parking, w ramach którego umieszczona zostanie również największa w Warszawie stacja roweru miejskiego, oferująca rowery indywidualne dla dorosłych i dzieci, tandemy oraz rowery cargo. Obok ulokowany zostanie serwis, manufaktura rzemieślnicza, gdzie będzie można zrealizować marzenia o rowerze budowanym według indywidualnego pomysłu oraz przechowalnia bagażu i zespół sanitarny z prysznicami dla rowerzystów.

 

75474183_10220934780228730_5374533752783372288_oZieleń odmienia oblicze płyty Placu Piłsudskiego, który zostaje zamieniony w Park Piłsudskiego. Dzięki przekształceniu zyskano dodatkowe 8.100 m2 terenów zielonych, co stanowi połowę obecnej powierzchni Placu, wyłożonej płytami kamiennymi. Umieszczenie roślin na dachach i elewacjach projektowanych budynków, pozwala na zmniejszenie zapotrzebowanie na chłód, wykorzystywany do chłodzenia obiektów w lecie. Niweluje również zapotrzebowanie na ciepło, służące do ogrzewania kompleksu w zimie. Szacunki wskazują, że zapotrzebowanie na chłód, będzie mogło być ograniczone nawet o 35-60 %, a zapotrzebowanie na ciepło o około 30%. Projektowana zieleń niweluje efekt miejskiej wyspy ciepła.

75036700_10220934780388734_8927602524219768832_o
Zieleń na ścianach i dachach oraz ukształtowanie terenu zaciera granice pomiędzy budynkami i parkiem. Budynek wytwarza prąd za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz zaawansowanych technologicznie chodników. Zaplanowano, że dzięki specjalnym rozwiązaniom, budynek będzie w całości zagospodarowywał wodę deszczową z własnych dachów oraz okolicznych chodników i ulic.

Rośliny umieszczone na dachu budynku i ścianach, wsparte rozwiązaniami technologicznymi, w strefie Miejskiego Uzdrowiska, tworzą rodzaj Biooczyszczacza Powietrza. BP jonizuje powietrze, oczyszcza je z pyłu zawieszonego PM i zanieczyszczeń gazowych m.in. tlenków azotu. Kompozycję roślinne tworzą gatunki krajowych roślin, wykazujące tendencję do zwiększonej transpiracji (parowania wprost z tkanek roślin), dzięki czemu powietrze jest nawilżane. Niektóre z dobranych gatunków (macierzanka, kocanka, mięta, rumianek) emitują lecznicze roślinne olejki eteryczne. W upalne dni, nad ziołowymi murawami, unosić się będzie  delikatny, balsamiczny i leczniczy zarazem zapach. Łączne oddziaływanie, pozwoli wytworzyć mikroklimat, który przypominać będzie bardziej mazurski las, niż miejski plac.

Miejskie Uzdrowisko to nazwa fragmentu kompleksu, gdzie dach budynku tworzy zagłębienie, formą przypominające niewielki wąwóz. Specjalnie dobrane rośliny, wsparte naturalnymi filtrami powietrza, zbudowanymi na bazie mchów i glonów, pozwalają stworzyć zdrowy i przyjemnie pachnący mikroklimat. Współdziałanie flory i technologii pozwala na oczyszczenie powietrza między innymi z cząstek PM i tlenków azotu.
Miejskie Uzdrowisko to nazwa fragmentu kompleksu, gdzie dach budynku tworzy zagłębienie, formą przypominające niewielki wąwóz. Specjalnie dobrane rośliny, wsparte naturalnymi filtrami powietrza, zbudowanymi na bazie mchów i glonów, pozwalają stworzyć zdrowy i przyjemnie pachnący mikroklimat. Współdziałanie flory i technologii pozwala na oczyszczenie powietrza między innymi z cząstek PM i tlenków azotu.

Wprowadzenie ściśle określonych gatunków roślin będzie korzystnie wpływało na zwiększenie bioróżnorodności. Tereny zielone komponowane jak łąki, murawy i ziołorośla będą ostoją dla wielu organizmów zagrożonych wymarciem. Motyle, błonkówki, trzmiele czy dzikie pszczoły to widok który nie kojarzył się dotychczas z przestrzeniami zurbanizowanymi ale za sprawą naszej kompozycji stworzy nową jakość współistnienia z naturą.

Projekt przewiduje zagospodarowanie całości wody deszczowej z terenu opracowania, m.in. w oparciu o wykorzystanie zaawansowanego technologicznie, autorskiego systemu retencji. Celem jest zatrzymanie całości wody deszczowej i rezygnacja z jej odprowadzania do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowane rozwiązanie można porównać do ‘krwioobiegu’ miejskiej biocenozy. Woda opadowa, gromadzona w podziemnych zbiornikach, będzie w ciągłym ruchu. Podczas przepływania do zewnętrznych  jeziorek, będących naturalnymi stawami kąpielowymi, zaplanowano oczyszczanie wody za pomocą złóż mineralno-korzeniowych. Ze stawów woda doprowadzana jest do systemu irygacyjnego zasilającego

w pierwszej kolejności zielone ściany i dachy – by po transpiracji przez szatę roślinną pozytywnie korygować klimat miejsca. Stan układu jest  stale monitorowany przez najnowszy polski wynalazek – czujnik bioniczny, który dzięki analizie fluorescencji chlorofilu alg ze stawów, uzyskuje informacje o parametrach fizykochemicznych przepływającej w obiegu wody opadowej. Ten sam czujnik dba też o dobrostan roślinności informując np. o niedoborach wody – rośliny, niejako same, regulują intensywność nawadniania.

Fragmenty ścian oraz dachów obiektów, na których nie przewidziano rozwiązań opartych o wykorzystanie roślinności, będą pokryte materiałem zawierającym w pełni zintegrowaną warstwę ogniw fotowoltaicznych. Przeszklenia o korzystnej ekspozycji na słońce, zaopatrzone będą w przeźroczystą warstwą o grubości 1/1000 mm, wytwarzającą energię elektryczną.Część chodników wykonana będzie w technologii Pavegen, która przetwarza kroki osób po nich spacerujących na energię elektryczną. Pojedynczy krok na chodniku, pozwala na wyprodukowanie do 5 W energii. Każdy spacerowicz będzie, dzięki aplikacji na smartfona, mógł sprawdzić ile energii elektrycznej łącznie wygenerował. Zysk będzie mógł przeznaczyć na uzyskanie rabatu w pobliskich kawiarniach, zniżki na wstęp do okolicznych muzeów albo cele dobroczynne.

Zwężenie jezdni, zmniejszenie promieni skrętu, spowoduje realne ograniczenie prędkości pojazdów, do optymalnej, jeśli chodzi o redukcję hałasu transportowego, prędkości zbliżonej do 30 km/h. Realizacja Placu Sztuki i zamknięcie Królewskiej, ograniczy liczbę krzyżujących się kierunków jazdy i poprawi płynność ruchu. W związku z realizacją Parku Piłsudskiego, zaplanowano zastąpienie nawierzchni kamiennych i betonowych obecnego placu za pomocą zieleni, której zadaniem będzie tłumienie dźwięków. Dodatkowo nawierzchnie przebudowanych ulic, otaczających kompleks, będą wykonane w technologii tzw. „cichego asfaltu”, który umożliwia redukcję hałasu o ok. 5 dB. Suma planowanych działań w znaczący sposób wpłynie na poprawę „klimatu” akustycznego miejsca.

METRYKA PROJEKTU.

Założenia programowe: Science Now i FAAB.

Projekt: FAAB.

 

Biooczyszczacz powietrza: VOS We change climate.

Retencja wody: VOS We change climate.

Szkło fotowoltaiczne: CLEARVIEW POWER-Ubiquitous Energy/NSG

Fotowoltaiczne panele elewacyjne: Solaxess.

Chodniki aktywne: Pavegen.

 

Szacunkowy koszt realizacji budowy: 1,0-1,2 mld złotych.

Z      ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Lp. Wyszczególnienie Wartość (m2)
1 Muzeum Grobu Nieznanego Żołnierza 4823,0
2 Nowa Zachęta 10 478,0
3 Przestrzeń Pamięci Pl. Piłsudskiego 2335,0
4 Mediateka XXI wieku 13 735,0
5 Centrum Matematyki 3686,0
6 Muzeum Kryptologii 709,0
7 Eksploratorium Rzeczywistości Cyfrowej 9757,0
8 Projekt Polska 2118 17 460,0
9 EKWI – parking dla rowerów 17 715,0
10 EKWI – parking dla pojazdów elektrycznych 16 029,0
11 Kawiarnie / restauracje (3) 935,0
Suma: 97 662,0
9 Plac Sztuki 2027,0
10 Arkady Wolności 1760,0
11 Azyl Chłodu 3592,0
12 Plac Niepodległości 0,0
13 Park Piłsudskiego 0,0
14 Miejskie Uzdrowisko 0,0
Suma: 7379,0

 

O autorach:

 

FAAB

https://faab.pl

Założone w Warszawie, studio FAAB, angażuje się w projekty w Polsce i na świecie. Tworzy architekturę, krajobrazy, przestrzenie miejskie, wnętrza i grafikę użytkową, uzupełnione o nowoczesne rozwiązania inżynieryjne i doradztwo. Projekty wykonywane przez FAAB zdobywały laury w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych.

Realizacje biura doceniane są przez ekspertów i podawane jako referencyjne, w publikacjach specjalistycznych i naukowych (Phaidon, University of Massachusetts Amherst). W 2019 roku

projekt Muzeum Więzienia Pawiak, autorstwa FAAB, uzyskał „Award of Merit”, nagrodę przyznawaną w ramach 2019 AZ Awards for Design Excellence (Kanada).

 

Science Now

https://sciencenow.studio

Studio kreatywne specjalizujące się w projektowaniu strategicznym oraz rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych i badawczych na styku nauki, edukacji, sztuki i rozrywki. Partner kreatywny instytucji naukowych (m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej, Uniwersytetu w Lejdzie, Międzynarodowej Unii Astronomicznej) oraz organizacji komercyjnych zainteresowanych edukacją, nauką oraz nowymi technologiami i innowacjami społecznymi (m.in. Synthos, PKO BP, IMAX, Stellar Fireworks). Studio rozwija również własne projekty biznesowe i inicjatywy społeczne. Od 2019 roku Science Now organizuje program ART + DESIGN + SCIENCE (https://sciencenow.studio/artdesignscience/).

Fot: Materiały prasowe
Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku

Wiadomości

Murale na drugą rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę

Dziś mija dwa lata od dnia, gdy w Ukrainie rozpoczęła się wojna. W związku z tymi wydarzeniami dzisiaj o...

Bank Pocztowy pozostaje w warszawskim biurowcu Corner House

Bank Pocztowy zdecydował o przedłużeniu umowy najmu na powierzchnię 2582 m2 netto w biurowcu Corner House, przy ul. Puławskiej 111/B w Warszawie. W...

Matexi Polska wybrała generalnego wykonawcę inwestycji na warszawskiej Woli

Matexi Polska zawarła z firmą CFE Polska umowę o generalne wykonawstwo inwestycji mieszkaniowej przy ul. Żelaznej 54 w Warszawie i przekazała...

Hotel Leonardo Royal Warsaw jest większy. Wcześniej były tu biura!

Już wkrótce Leonardo Royal Warsaw otworzy nowe skrzydło i powiększy się o 184 nowe pokoje. Rozbudowa i remont...

Justin Timberlake ogłasza długo oczekiwaną trasę koncertową. Artysta wystąpi w Krakowie!

Znany muzyk, aktor i artysta Justin Timberlake ogłosił długo oczekiwaną europejską i brytyjską odsłonę swojej wielkiej światowej trasy koncertowej The...

Metro wybrało projektanta III linii metra

Znamy wykonawcę projektu pierwszego odcinka trzeciej linii warszawskiego metra – od Stadionu Narodowego do stacji Gocław. Nową, ośmiokilometrową trasę z...

Polecane

Bieg Na Szczyt Rondo 1 próbą generalną przed mistrzostwami świata

16 marca odbędzie się 12. edycja Biegu Na Szczyt Rondo 1, czyli kultowego biegu po schodach na 37. piętro warszawskiego biurowca...

Od Służewa do Szpiegowa: osiedle Służew nad Dolinką

Służew nad Dolinką to bez wątpienia jedno z najbardziej wyjątkowych osiedli w Warszawie, mimo że niemal identyczne bloki znaleźć można...

XIV Warszawskie Targi Mieszkaniowe Dom 2024

Już za 2 tygodnie (17-18.02.2024 ) w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się Warszawskie Targi Mieszkaniowe DOM 2024. To już czternasta...

Po drodze do szczęścia Macieja Hamerlińskiego. Zaproszenie na spotkanie z autorem

2 lutego o godz. 19.00 na terenie Toru Wyśigów Konnych odbędzie się spotkanie z Maciejem Hamerlińskim, którego książka Po drodze...

Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy – ruszyły zgłoszenia

Biurowiec, szkoła, a może park? Od dziś warszawianki i warszawiacy mogą zgłaszać swoje ulubione miejsca i inwestycje w mieście do jubileuszowej...

Skyliner Everest Run już w lutym – ruszyły zapisy

Już niebawem wystartuje VIII edycja charytatywnego wydarzenia Everest Run. 24-godzinny bieg po schodach po raz drugi odbędzie się w warszawskim...