SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Słynny szkieletor zmieni się w Treimorfa. Budowa być może w tym roku!

Strona główna Nieruchomości Słynny szkieletor zmieni się w Treimorfa. Budowa być może w tym roku!

 Przy ul. Lu­bo­mir­skie­go w Kra­ko­wie już wkrót­ce mogą roz­po­cząć się pracę nad bu­do­wą wie­żow­ca “Tre­imor­fa”.

To chyba jedna z najbardziej znanych niedokończonych inwestycji. Krakowski wieżowiec rozpoczęto budować już w 1975 roku. Ale potem na dalszą budowę zabrakło pieniędzy. Biu­ro­wiec bę­dzie wy­so­ki na 102,5 m – obec­nie ma nie­speł­na 93 m. Ozna­cza to, że wieża bę­dzie mieć 27 kon­dy­gna­cji. Obok niej po­wsta­ną jesz­cze 4 mniej­sze bu­dyn­ki – we wszyst­kich znaj­dą się przede wszyst­kim biura, ale rów­nież eks­klu­zyw­ne apar­ta­men­ty. Rada Mia­sta Kra­ko­wa już czte­ry lata temu zgo­dzi­ła się na pod­wyż­sze­nie bu­dyn­ku i bu­do­wę kom­plek­su wie­żow­ców w jego oto­cze­niu – bu­do­wa zo­sta­ła jed­nak za­blo­ko­wa­na przez eko­lo­ga pro­te­stu­ją­ce­go prze­ciw­ko psu­ciu kra­jo­bra­zu Kra­ko­wa. Wy­ko­rzy­stał on w są­dzie błędy urzęd­ni­ków. Ci za­po­wia­da­ją, że tym razem w pro­jek­cie urba­ni­stycz­nym dla oko­lic “szkie­le­to­ra” – żad­nych uchy­bień nie bę­dzie. Obec­ny pro­jekt zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny przez wszyst­kie stro­ny – in­we­sto­ra, miej­ską ko­mi­sję urba­ni­stycz­no-ar­chi­tek­to­nicz­ną i kon­ser­wa­to­ra za­byt­ków. Cała in­we­sty­cja ma kosz­to­wać pół mi­liar­da zło­tych. Po za­koń­cze­niu bu­do­wy w wieży, która bę­dzie nosić nazwę “Tre­imor­fa” znaj­dą się biura klasy A, ale rów­nież (na naj­wyż­szych kon­dy­gna­cjach) prze­strzeń wy­sta­wien­ni­cza oraz eks­klu­zyw­na re­stau­ra­cja. Bu­dy­nek za­pro­jek­to­wa­ny zo­stał przez Biuro Ar­chi­tek­to­nicz­ne DDJM, re­ali­za­cją pro­jek­tu zaj­mu­ją się wspól­nie firmy GD&K Group i Ve­ri­ty De­ve­lop­ment.

 

01

03

 

 

 

 

 

05 6a7e8a28e9a2a51584338e953641091f 9f077d8abad4297173dc185efd9d5761 Sz3bzIa

 

Wiadomości

TVP wybuduje siedzibę za ponad 600 mln złotych. Właśnie otwarto oferty przetargowe

Aż o ponad 100 mln złotych więcej trzeba będzie zapłacić za budowę nowej siedziby programów informacyjnych TVP. Dwa budynki mają powstać...

Wybieramy najlepszego zarządcę nieruchomości

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami – kamienicami, domami wielorodzinnymi czy osiedlami – wymaga bogatego doświadczenia i wiedzy prawnej oraz technicznej....

Jak zorganizować wymarzoną osiemnastkę? O tym musisz pamiętać!

Symboliczne wejście w dorosłość i huczne pożegnanie nastoletniej beztroski. Osiemnaste urodziny to wydarzenie, które warto świętować z pomysłem....

Biurowiec Mokotów Plaza zmieni właściciela.

M7 Real Estate sprzedaje Mokotów Plaza do FLE GmbH. Avison Young reprezentował w transakcji sprzedającego. Mokotów Plaza to...

Jak szybko i tanio nadać przesyłkę w Warszawie?

Oczekiwania względem usług kurierskich ciągle rosną. Biorąc pod uwagę tempo naszego życia, jak i obecną sytuację gospodarczą, szukamy nie tylko...

Ochrona polskiej granicy wschodniej na srebrnej monecie NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że od dziś można kupić nową monetę kolekcjonerską „Ochrona polskiej granicy wschodniej” (temat indywidualny) – srebrną o nominale...

Polecane

Wystawa Zdjęć Miesiąca w Browarach Warszawskich

Konkurs na zdjęcie dnia prowadzimy nieprzerwanie już od ponad sześciu lat. Przez ten czas opublikowaliście w naszym hasztagu ponad 285 tysięcy...

Jak zaprojektować grafikę na witrynę sklepową?

Rozmowa z właścicielem firmy WYTNIJ-WKLEJ Łukaszem Kowalskim, jednej z najlepiej rozpoznawalnych firm na rynku Warszawskiej reklamy. Firma wytnij-wklej.pl...

Świąteczna atmosfera zawitała na Pragę. Koneser zaprasza na zimowe atrakcje

Pierwsze płatki śniegu już za nami, a święta za pasem. Zimowa aura wypełnia całą Warszawę, ale szczególnie w Centrum Praskim Koneser można poczuć...

Insta Przewodnik po Warszawie. Unikatowe miejscówki, których nie znajdziecie w standardowym informatorze turystycznym

Warszawa to nie tylko Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie i Stare Miasto. To także kapliczki na Pradze-Północ, targ staroci na...

“Wola się zmienia” rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.

Rozstrzygnęliśmy organizowany wspólnie z Browarami Warszawskimi konkurs fotograficzny „Wola się zmienia”. Wola jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic, co...

Konkurs fotograficzny – Wola się zmienia

Dobrze wiemy, że wielu z Was potrafi świetnie fotografować Warszawę oddając jej niepowtarzalny charakter. Razem z Browarami Warszawskimi  (@browarywarszawskie) przygotowaliśmy konkurs...