REDAKCJA

REKLAMA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Słynny szkieletor zmieni się w Treimorfa. Budowa być może w tym roku!

Strona główna Nieruchomości Słynny szkieletor zmieni się w Treimorfa. Budowa być może w tym roku!

 Przy ul. Lu­bo­mir­skie­go w Kra­ko­wie już wkrót­ce mogą roz­po­cząć się pracę nad bu­do­wą wie­żow­ca “Tre­imor­fa”.

To chyba jedna z najbardziej znanych niedokończonych inwestycji. Krakowski wieżowiec rozpoczęto budować już w 1975 roku. Ale potem na dalszą budowę zabrakło pieniędzy. Biu­ro­wiec bę­dzie wy­so­ki na 102,5 m – obec­nie ma nie­speł­na 93 m. Ozna­cza to, że wieża bę­dzie mieć 27 kon­dy­gna­cji. Obok niej po­wsta­ną jesz­cze 4 mniej­sze bu­dyn­ki – we wszyst­kich znaj­dą się przede wszyst­kim biura, ale rów­nież eks­klu­zyw­ne apar­ta­men­ty. Rada Mia­sta Kra­ko­wa już czte­ry lata temu zgo­dzi­ła się na pod­wyż­sze­nie bu­dyn­ku i bu­do­wę kom­plek­su wie­żow­ców w jego oto­cze­niu – bu­do­wa zo­sta­ła jed­nak za­blo­ko­wa­na przez eko­lo­ga pro­te­stu­ją­ce­go prze­ciw­ko psu­ciu kra­jo­bra­zu Kra­ko­wa. Wy­ko­rzy­stał on w są­dzie błędy urzęd­ni­ków. Ci za­po­wia­da­ją, że tym razem w pro­jek­cie urba­ni­stycz­nym dla oko­lic “szkie­le­to­ra” – żad­nych uchy­bień nie bę­dzie. Obec­ny pro­jekt zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny przez wszyst­kie stro­ny – in­we­sto­ra, miej­ską ko­mi­sję urba­ni­stycz­no-ar­chi­tek­to­nicz­ną i kon­ser­wa­to­ra za­byt­ków. Cała in­we­sty­cja ma kosz­to­wać pół mi­liar­da zło­tych. Po za­koń­cze­niu bu­do­wy w wieży, która bę­dzie nosić nazwę “Tre­imor­fa” znaj­dą się biura klasy A, ale rów­nież (na naj­wyż­szych kon­dy­gna­cjach) prze­strzeń wy­sta­wien­ni­cza oraz eks­klu­zyw­na re­stau­ra­cja. Bu­dy­nek za­pro­jek­to­wa­ny zo­stał przez Biuro Ar­chi­tek­to­nicz­ne DDJM, re­ali­za­cją pro­jek­tu zaj­mu­ją się wspól­nie firmy GD&K Group i Ve­ri­ty De­ve­lop­ment.

 

01

03

 

 

 

 

 

05 6a7e8a28e9a2a51584338e953641091f 9f077d8abad4297173dc185efd9d5761 Sz3bzIa

 

Wiadomości

NOWE PRZEJŚCIE PRZY KAROWEJ – OTRZYMAŁO FINANSOWANIE

Radni m.st. Warszawy przyznali nam środki na zaprojektowanie i wybudowanie nowego przejścia dla pieszych przez ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, na wysokości ul....

Tramwaj do Wilanowa – zmiany w organizacji ruchu

Już w najbliższy weekend kolejne zmiany w organizacji ruchu na Mokotowie – w związku z budową tramwaju...

Konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego ruszył!

27 marca 2023 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) ogłoszenie o konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z...

Mieszkania Neowo przy metrze na Bemowie idą jak burza!

Już połowa mieszkań budowanych przez Yareal na Bemowie znalazła swoich właścicieli. Pierwszy z dwóch kwartałów miejskich tworzących inwestycję...

Occidental Warsaw Powiśle zadebituje w Elektrowni Powiśle

Zakończyły się prace budowlane pierwszego w Polsce hotelu sieci Barecelo. W Warszawie jesienią swoją działalność rozpocznie hotel tej grupy pod marką...

Zrównoważona Fabryka Norblina

Należący do Grupy Capital Park uzyskał finalne certyfikaty BREEAM, zarówno dla części biurowej, jak i części retailowej. Dodatkowo, w kompleksie pojawiła się...

Polecane

Wirtualne Targi Nowych Mieszkań i Domów – Warszawa

W dniach 17 – 19 marca pod adresem noweinwestycje.pl/targi odbędą się Wirtualne Targi Nowych Mieszkań i Domów dla Warszawy i woj....

Przychodnia przyszłości w której to lekarz czeka na Ciebie!

Dostęp do konsultacji z lekarzem rodzinnym przez aplikację i w placówkach stacjonarnych, 7 dni w tygodniu do 21:00, a to wszystko...

Co powinieneś wiedzieć przed zakupem okapu do zabudowy?

Jeśli planujesz wyposażyć swoją kuchnię w okap do zabudowy, istnieje kilka ważnych kwestii, które warto wziąć pod uwagę. Od...

XIII Warszawskie Targi Mieszkaniowe Dom 2023

Już w następny weekend (21-22.01.2023 ) w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się Warszawskie Targi Mieszkaniowe DOM 2022. To już trzynasta...

Real Estate Conference – ruszaj z nami i nieruchomościami!

Interesujesz się nieruchomościami? Wiążesz z tą branżą swoją przyszłość? A może dopiero zamierzasz postawić swoje pierwsze kroki w świecie nieruchomości? Jeśli tak, to Real...

Co robić w Sylwestra? Najlepsze pomysły w Warszawie

To niekwestionowanie jeden z najbardziej imprezowych wieczorów w roku. Zastanawiając się, co robić w Sylwestra, czujemy bowiem, że ...