SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Słynny szkieletor zmieni się w Treimorfa. Budowa być może w tym roku!

Strona główna Nieruchomości Słynny szkieletor zmieni się w Treimorfa. Budowa być może w tym roku!

 Przy ul. Lu­bo­mir­skie­go w Kra­ko­wie już wkrót­ce mogą roz­po­cząć się pracę nad bu­do­wą wie­żow­ca “Tre­imor­fa”.

To chyba jedna z najbardziej znanych niedokończonych inwestycji. Krakowski wieżowiec rozpoczęto budować już w 1975 roku. Ale potem na dalszą budowę zabrakło pieniędzy. Biu­ro­wiec bę­dzie wy­so­ki na 102,5 m – obec­nie ma nie­speł­na 93 m. Ozna­cza to, że wieża bę­dzie mieć 27 kon­dy­gna­cji. Obok niej po­wsta­ną jesz­cze 4 mniej­sze bu­dyn­ki – we wszyst­kich znaj­dą się przede wszyst­kim biura, ale rów­nież eks­klu­zyw­ne apar­ta­men­ty. Rada Mia­sta Kra­ko­wa już czte­ry lata temu zgo­dzi­ła się na pod­wyż­sze­nie bu­dyn­ku i bu­do­wę kom­plek­su wie­żow­ców w jego oto­cze­niu – bu­do­wa zo­sta­ła jed­nak za­blo­ko­wa­na przez eko­lo­ga pro­te­stu­ją­ce­go prze­ciw­ko psu­ciu kra­jo­bra­zu Kra­ko­wa. Wy­ko­rzy­stał on w są­dzie błędy urzęd­ni­ków. Ci za­po­wia­da­ją, że tym razem w pro­jek­cie urba­ni­stycz­nym dla oko­lic “szkie­le­to­ra” – żad­nych uchy­bień nie bę­dzie. Obec­ny pro­jekt zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny przez wszyst­kie stro­ny – in­we­sto­ra, miej­ską ko­mi­sję urba­ni­stycz­no-ar­chi­tek­to­nicz­ną i kon­ser­wa­to­ra za­byt­ków. Cała in­we­sty­cja ma kosz­to­wać pół mi­liar­da zło­tych. Po za­koń­cze­niu bu­do­wy w wieży, która bę­dzie nosić nazwę “Tre­imor­fa” znaj­dą się biura klasy A, ale rów­nież (na naj­wyż­szych kon­dy­gna­cjach) prze­strzeń wy­sta­wien­ni­cza oraz eks­klu­zyw­na re­stau­ra­cja. Bu­dy­nek za­pro­jek­to­wa­ny zo­stał przez Biuro Ar­chi­tek­to­nicz­ne DDJM, re­ali­za­cją pro­jek­tu zaj­mu­ją się wspól­nie firmy GD&K Group i Ve­ri­ty De­ve­lop­ment.

 

01

03

 

 

 

 

 

05 6a7e8a28e9a2a51584338e953641091f 9f077d8abad4297173dc185efd9d5761 Sz3bzIa

 

Wiadomości

Andrea Bocelli wystąpi na PGE Narodowym – zmiany w ruchu

Jeden z najpopularniejszych tenorów naszych czasów – Andrea Bocelli – w piątek, 19 sierpnia, wystąpi na PGE...

Tramwaj na Wilanów. Duże zmiany w rozkładach jazdy!

Na początku 2024 roku do Wilanowa dojadą tramwaje, a mieszkańcy dzielnicy będą mogli dotrzeć do centrum w 25 minut. Prace inwestycyjne...

Droższe parkowanie w Warszawie

Od 15 sierpnia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Wzrosła także opłata dodatkowa, naliczana kierowcom...

Apartamenty na wynajem skutecznie chronią kapitał

Trzyprocentowa podwyżka średniej ceny metra kwadratowego w Warszawie w II kw. 2022 r., względem I kw. 2022 r.,...

Taneczny, muzyczny i zielony – taki będzie 3. tydzień Festiwalu Miejskiego Wars Sawa Junior w Pasażu Wiecha

To już trzeci tydzień Festiwalu Miejskiego w Pasażu Wiecha, za Domami Towarowymi Wars Sawa Junior w samym centrum Warszawy. Tym razem szczególną...

Wysokie zainteresowanie biurami w polskich miastach. Najemcy szukają nowych lokalizacji

Dobrej jakości nowoczesne, ekologiczne biurowce w największych polskich miastach regionalnych przyciągają rodzime i zagraniczne firmy. W I...

Polecane

Taneczny, muzyczny i zielony – taki będzie 3. tydzień Festiwalu Miejskiego Wars Sawa Junior w Pasażu Wiecha

To już trzeci tydzień Festiwalu Miejskiego w Pasażu Wiecha, za Domami Towarowymi Wars Sawa Junior w samym centrum Warszawy. Tym razem szczególną...

Festiwal Miejski w Pasażu Wiecha nabiera tempa Sprawdź, co będzie działo się w dniach 11-13 sierpnia

W Pasażu Wiecha za Domami Towarowymi Wars Sawa Junior trwa letni Festiwal Miejski, pełen atrakcji dla uczestników w każdym wieku. W tym...

Konkurs fotograficzny – Lato w Browarach

Lato w pełni a my wracamy do Was z kolejnym super konkursem fotograficznym organizowanym wspólnie z Browarami Warszawskimi (@browarywarszawskie). Pokażcie nam...

XTB wyznacza nowy trend reklamy na wysokości

XTB S.A., jeden z największych domów maklerskich z główną siedzibą w Warszawie przy rondzie Daszyńskiego, jako pierwsza w Polsce firma zdecydowała...

Festiwalowe Lato Konesera czas start! Magnetyczne wydarzenia na Pradze przez całe wakacje

Sześć intrygujących festiwali, wspaniałe wystawy, spektakle teatralne, warsztaty i dziesiątki innych wydarzeń. Tak w telegraficznym skrócie wygląda harmonogram Festiwalowego Lata Konesera. Podczas...

Skąd się wziął Pałac Kultury i Nauki?

Pałac Kultury i Nauki jaki jest, każdy widzi. Jedni nazywają go radzieckim stemplem, wypalonym siłą na polskiej ziemi symbolem dominacji wrogiego...