REDAKCJA

REKLAMA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Słynny szkieletor zmieni się w Treimorfa. Budowa być może w tym roku!

Strona główna Nieruchomości Słynny szkieletor zmieni się w Treimorfa. Budowa być może w tym roku!

 Przy ul. Lu­bo­mir­skie­go w Kra­ko­wie już wkrót­ce mogą roz­po­cząć się pracę nad bu­do­wą wie­żow­ca „Tre­imor­fa”.

To chyba jedna z najbardziej znanych niedokończonych inwestycji. Krakowski wieżowiec rozpoczęto budować już w 1975 roku. Ale potem na dalszą budowę zabrakło pieniędzy. Biu­ro­wiec bę­dzie wy­so­ki na 102,5 m – obec­nie ma nie­speł­na 93 m. Ozna­cza to, że wieża bę­dzie mieć 27 kon­dy­gna­cji. Obok niej po­wsta­ną jesz­cze 4 mniej­sze bu­dyn­ki – we wszyst­kich znaj­dą się przede wszyst­kim biura, ale rów­nież eks­klu­zyw­ne apar­ta­men­ty. Rada Mia­sta Kra­ko­wa już czte­ry lata temu zgo­dzi­ła się na pod­wyż­sze­nie bu­dyn­ku i bu­do­wę kom­plek­su wie­żow­ców w jego oto­cze­niu – bu­do­wa zo­sta­ła jed­nak za­blo­ko­wa­na przez eko­lo­ga pro­te­stu­ją­ce­go prze­ciw­ko psu­ciu kra­jo­bra­zu Kra­ko­wa. Wy­ko­rzy­stał on w są­dzie błędy urzęd­ni­ków. Ci za­po­wia­da­ją, że tym razem w pro­jek­cie urba­ni­stycz­nym dla oko­lic „szkie­le­to­ra” – żad­nych uchy­bień nie bę­dzie. Obec­ny pro­jekt zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny przez wszyst­kie stro­ny – in­we­sto­ra, miej­ską ko­mi­sję urba­ni­stycz­no-ar­chi­tek­to­nicz­ną i kon­ser­wa­to­ra za­byt­ków. Cała in­we­sty­cja ma kosz­to­wać pół mi­liar­da zło­tych. Po za­koń­cze­niu bu­do­wy w wieży, która bę­dzie nosić nazwę „Tre­imor­fa” znaj­dą się biura klasy A, ale rów­nież (na naj­wyż­szych kon­dy­gna­cjach) prze­strzeń wy­sta­wien­ni­cza oraz eks­klu­zyw­na re­stau­ra­cja. Bu­dy­nek za­pro­jek­to­wa­ny zo­stał przez Biuro Ar­chi­tek­to­nicz­ne DDJM, re­ali­za­cją pro­jek­tu zaj­mu­ją się wspól­nie firmy GD&K Group i Ve­ri­ty De­ve­lop­ment.

 

01

03

 

 

 

 

 

05 6a7e8a28e9a2a51584338e953641091f 9f077d8abad4297173dc185efd9d5761 Sz3bzIa

 

Wiadomości

Neo Natolin już w sierpniu powita pierwszych mieszkańców

Real Management S.A. finalizuje budowę pierwszego etapu luksusowego osiedla domów jednorodzinnych Neo Natolin, w ramach którego powstało 84 domów. Przekazywanie lokali pierwszym...

Bouygues Immobilier Polska stawia Neo Pragę!

Francuski deweloper Bouygues Immobilier Polska ogłosił nową inwestycję w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Osiedle Neo Praga powstanie przy ulicy Drwęckiej 12B, niedaleko...

Co będzie się działo w Pawilonie Tańca nad Wisłą?

Już wkrótce, miejsce znane warszawskiej publiczności jako Muzeum nad Wisłą, tymczasowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zamieni się w Pawilon Tańca...

„Mahamaya Electronic Devices” Iwana Wyrypajewa zadebiutuje w warszawskim Teatrze Dramatycznym

Już 26 czerwca na deskach warszawskiego Teatru Dramatycznego odbędzie się premiera „Mahamaya Electronic Devices”, spektaklu autorstwa uznanego dramatopisarza i laureata Paszportu Polityki...

The Bridge wyrasta na nową wizytówkę Woli

Sylwetka The Bridge, nowego wieżowca Ghelamco, coraz mocniej wyróżnia się w panoramie Warszawy. Jego rozrzeźbiona bryła w większości jest już pokryta...

„Matsuri – Piknik z Kulturą Japońską” już w ten weekend!

W sobotę, 22 czerwca br., na terenie Służewskiego Domu Kultury odbędzie się „Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską”. To niezwykłe wydarzenie stanowi...

Polecane

Jakie są ceny biur na wynajem w topowych lokalizacjach w Warszawie?

Przy wyborze lokalizacji trend jest niezmienny od lat, bowiem wśród najchętniej wybieranych dzielnic biurowych w Warszawie są Wola i Śródmieście. Świadczy o...

Weekend poza Warszawą, czyli najlepsze pomysły na krótki wypoczynek poza stolicą

Czasami najpiękniejsze przygody kryją się tuż za rogiem. Dla tych, którzy chcą oderwać się od rutyny i zgiełku stolicy, mamy kilka inspirujących...

XV WARSZAWSKIE TARGI MIESZKANIOWE DOM 2024

Już za 2 tygodnie (8-9.06.2024 ) w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się Warszawskie Targi Mieszkaniowe DOM 2024. To już piętnasta edycja...

Zbliżają się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie!

Targi Książki w Warszawie odbędą się w dniach od 23 do 26 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki i na placu...

II edycja Festiwalu Fotoforma już w czerwcu!!

Nadchodzi II edycja Festiwalu Fotoforma! Już 13 i 14 czerwca 2024 r. to wyjątkowe wydarzenie ponownie zagości na PGE Stadionie Narodowym w...

Popularna marka wkracza do Centrum Praskiego Koneser. Green Caffè Nero wzbogaca ofertę gastronomiczną kompleksu

25 kwietnia 2024 roku w Centrum Praskim Koneser – największym, zrewitalizowanym kompleksie mixed-use w Warszawie – otworzy się popularna i ceniona przez...